İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

29 Kasım 2014  CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 29190
KANUN
İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU
Kanun No. 6570                                                                                               Kabul Tarihi: 20/11/2014
Amaç ve kapsam
MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere uyuşmazlıkların tahkim veya alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle çözülmesini sağlamak üzere İstanbul Tahkim Merkezinin kurulması ile Merkezin teşkilat ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kuruluş
MADDE 2 (1) Bu Kanunun uygulanmasını sağlamak ve Kanunla kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere tüzel kişiliği haiz, özel hukuk hükümlerine tabi İstanbul Tahkim Merkezi kurulmuştur.
 
Source:

0 yorum: