ELEKTRONİK İMZA İLE İLGİLİ SÜREÇLERE VE TEKNİK KRİTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

19 Eylül 2013 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 28770
TEBLİĞ
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:
ELEKTRONİK İMZA İLE İLGİLİ SÜREÇLERE VE TEKNİK KRİTERLERE
İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 6/1/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğin geçici 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
GEÇİCİ MADDE 3 Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette bulunan ESHSler 15/9/2014 tarihine kadar 6 ncı maddeye uyum sağlar.
MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.

0 yorum: