İNTERNET ALAN ADLARI UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MEKANİZMASI TEBLİĞİ

21 Ağustos 2013  ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 28742
TEBLİĞ
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:
İNTERNET ALAN ADLARI UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM
MEKANİZMASI TEBLİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, internet alan adları ile ilgili uyuşmazlık çözüm mekanizmasının işletilmesine, uyuşmazlık çözüm hizmet sağlayıcıların belirlenmesine ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, .tr uzantılı internet alan adları ile ilgili uyuşmazlık çözüm mekanizmasının işletilmesini, uyuşmazlık çözüm hizmet sağlayıcıların belirlenmesini ve yükümlülüklerini kapsar.

0 yorum: