SERMAYE PİYASASI KURULU TEBLİĞİ

4 Temmuz 2013  PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 28697
TEBLİĞ
Sermaye Piyasası Kurulundan:
KAYDİLEŞTİRİLEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN KAYITLARIN
TUTULMASININ USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ: IV, NO: 28)’DE
TUTULMASININ USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ: IV, NO: 28)’DE
(SERİ: IV, NO: 65)
MADDE 1 – 22/12/2002 tarihli ve 24971 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (Seri: IV, No: 28)’in 18 inci maddesi, başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Yönetimsel hakların kullanılması
Madde 18 – İhraççılar genel kurul toplantısının tarihini en geç ilgili düzenlemelerdeki sürede MKK'ya bildirir.
Türk Ticaret Kanununun 417 nci maddesi uyarınca genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin liste, genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanır. Bu listede pay sahiplerinin ve varsa bunların temsilcilerinin kimlik bilgilerinin ve pay oranlarının bulunması zorunludur.
Listede bulunan asgari bilgiler ile listenin alınma yöntemi ve zamanı ile usul ve esasları MKK tarafından belirlenip ihraççılara duyurulur. MKK’dan alınan bu bilgiler veriliş amaçları dışında kullanılamaz, bu konuda ihraççılar sorumludur.
Sözkonusu listede yer alan hak sahipleri ilgili düzenlemeler çerçevesinde genel kurul toplantısına katılabilir.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 26 – Türk Ticaret Kanununun 499 uncu maddesi çerçevesinde ihraççılar tarafından hak sahiplerinin pay defterine kaydında, ilgililerin başvurusuna gerek olmaksızın MKK nezdinde ihraççılar itibarıyla tutulan kayıtlar esas alınır.
İhraççı tarafından Kurula iletilmek üzere talep edilen halka arza ve sermaye artırımına katılan pay sahiplerine ilişkin bilgiler ve ihraççının kar payı dağıtımı nedeniyle vergi mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesini teminen talep edilen ilgili pay sahiplerine ilişkin bilgiler MKK'nın belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde ihraççılara iletilir. MKK’dan alınan bu bilgiler veriliş amaçları dışında kullanılamaz, bu konuda ihraççılar sorumludur.”
MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.
 

0 yorum: