ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE ACİL YARDIM ÇAĞRI HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

14 Temmuz 2013  PAZAR
Resmî Gazete
Sayı : 28707
YÖNETMELİK
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:
ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE ACİL YARDIM ÇAĞRI
HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 5/6/2012 tarihli ve 28314 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektöründe Acil Yardım Çağrı Hizmetlerine İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinden sonra gelmek üzere (h) bendi aşağıdaki şekilde eklenmiştir.
h) Ölçüt: Hizmetin kapsamı ve sınırları belirlenmiş ölçülebilir özelliğini,
MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin, ikinci bölümden sonra gelmek üzere üçüncü bölüm aşağıdaki şekilde eklenerek, aynı Yönetmeliğin üçüncü bölümü, dördüncü bölüm olarak değiştirilmiştir.
“ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Arıza Giderme Süresi Ölçütleri ve Uyulacak Kurallar
Arıza giderme süresi
MADDE 7/A (1) AYÇHye ilişkin elektronik haberleşme hizmetinde arıza giderme süresi;  bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesi kapsamına giren işletmecilerden kaynaklanan AYÇH numaralarına ilişkin arıza veya AYÇHye erişimi kesintiye uğratan arızaların işletmeciler tarafından tespit edildiği veya kullanıcılar tarafından bildirildiği andan hizmetin tam olarak sunulmaya başladığı zamana kadar geçen ve saat cinsinden ölçülen süredir.
(2) Söz konusu arıza giderme süresi ölçütüne;
a) AÇMlerin sorumluluğunda bulunan cihaz, tesisat, bağlantı ve sistem kaynaklı arızalar,
b) AÇMler tarafından arıza giderimi için ileri tarih talebinde bulunulduğu veya arıza giderme ekibinin AÇMyi adresinde bulamadığı durumlar,
c) AYÇHlerde kullanılan sistemlerdeki arızalar haricinde AÇMnin kullanımındaki diğer bağlantı ve sistemlerde yaşanan arızalar,
dahil değildir.
(3) İşletmeci arıza giderme ölçütüne dahil etmediği arızanın ikinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerine uygunluğunu ispatlamakla yükümlüdür.
(4) Çağrıyı sonlandıran işletmecinin veya çağrıyı sonlandırılmak üzere ilgili işletmeciye teslim etmekle yükümlü işletmecinin altyapı ve sistemlerinden kaynaklanıp AYÇHyi kesintiye uğratan tüm arızalar, bu Yönetmelik kapsamındadır. Her bir işletmeci için arıza giderme süreleri ayrı ayrı hesaplanır.
(5) İşletmeciler tarafından haftanın yedi günü ve günün her saatinde arıza bildirimi sağlanır ve resmi tatil günleri de arıza giderme ölçüm süresine dahil edilir.
Arıza giderme süresi yükümlülüğü
MADDE 7/B (1) İşletmeciler, bu Yönetmeliğin 7/A maddesi kapsamındaki arıza giderme süresi ölçümlerine ilişkin bilgilerin doğruluğunu sağlar ve ilgili kayıtları on iki ay süreyle muhafaza ederek istendiğinde Kuruma verir.
(2) İşletmeciler, söz konusu arızaları teknik imkânlar çerçevesinde ivedilikle giderir. İşletmeciler, il ve ilçe merkezlerindeki AYÇHye ilişkin elektronik haberleşme hizmeti arızalarının tamamına azami 4 saatte müdahale eder ve 12 saat içerisinde giderir. Diğer yerlerdeki arızaların tamamını ise azami 24 saat içerisinde giderir. Belirtilen süre içerisinde giderilmeyen arızalara ilişkin olarak, arızaların giderilememe sebebini de içerecek bir rapor ile altı ayda bir, yılın ilk altı ayı için Temmuz ayının, ikinci altı ayı için Ocak ayının sonuna kadar, işletmeciler tarafından yazılı olarak Kuruma bildirilir.
MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin, geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
(3) Bu Yönetmeliğin 7/B maddesinde yer alan arıza giderme süresine ilişkin yükümlülükler işletmeciler tarafından 1/11/2013 tarihinden itibaren yerine getirilir.
MADDE 4 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.
 
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
5/6/2012
28314


 

0 yorum: