ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK, HABERLEŞME, HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ ŞÛRASI YÖNETMELİĞİ

4 Haziran 2013 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 28667
YÖNETMELİK
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK, HABERLEŞME, HAVACILIK VE
UZAY TEKNOLOJİLERİ ŞÛRASI YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ulaştırma, denizcilik, haberleşme, havacılık ve uzay teknolojileri sistem ve hizmetlerinin Ülkemizin ihtiyaçlarına uygun olarak tesisi ve geliştirilmesine katkı sağlamak üzere düzenlenecek olan Ulaştırma, Denizcilik, Haberleşme, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Şûrasının oluşumu, çalışma usul ve esasları ile bunlara ilişkin diğer hususları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

0 yorum: