VERİCİ TESİS VE İŞLETİM ŞİRKETİ İLE MULTİPLEKS İŞLETMECİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

9 Nisan 2013 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 28613
YÖNETMELİK
Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:
VERİCİ TESİS VE İŞLETİM ŞİRKETİ İLE MULTİPLEKS
İŞLETMECİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
Amaç
MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tek bir verici tesis ve işletim şirketi ile multipleks işletmelerinin kurulması, yayın iletim yetkisi verilmesi ve işletilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bunların uyması gereken idari, mali ve teknik şartları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, verici tesis ve işletim şirketi ile multipleks işletmecilerinin uymaları gereken idari, mali ve teknik şartlar ile yayın iletim yetkisi verilmesine ilişkin hususları kapsar.

0 yorum: