RTÜK Yönetmelik Değişikliği

2 Şubat 2013 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 28547
YÖNETMELİK
Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:
MEDYA HİZMET SAĞLAYICI KURULUŞLARININ ELDE ETTİĞİ TİCARİ
İLETİŞİM GELİRLERİNİN DENETİMİ VE BU GELİRLER ÜZERİNDEN
ALINACAK ÜST KURUL PAYLARININ BEYAN VE ÖDENMESİNE
İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
MADDE 1 – 26/8/2011 tarihli ve 28037 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlarının Elde Ettiği Ticari İletişim Gelirlerinin Denetimi ve Bu Gelirler Üzerinden Alınacak Üst Kurul Paylarının Beyan ve Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ç) ve (d) bentleri eklenmiştir.
“ç) Aracılık yapanlar: Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar ile reklam verenler arasında ticari iletişim hizmetinin pazarlamasını ya da alım-satımını yapan kişi veya kuruluşları,
d) İlişkili kişi: Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların ortakları, medya hizmet sağlayıcı kuruluşların ortaklarının üçüncü derece dâhil kan ve sıhri hısımları ile ilgili bulundukları tüzel kişiler ile medya hizmet sağlayıcı kuruluşların ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek veya tüzel kişileri,”
 
 
Tam metin için: www.resmigazete.gov.tr

0 yorum: