NUMARALANDIRMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

24 Şubat 2013 PAZAR
Resmî Gazete
Sayı : 28569
YÖNETMELİK
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:
NUMARALANDIRMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 27/6/2009 tarihli ve 27271 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Numaralandırma Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
b) İşletmecilerin başvurusu: İşletmeci, Kurum düzenlemelerine uygun faaliyetleri kapsamında talep ettiği numaralar için bu Yönetmeliğin ekindeki başvuru formunu eksiksiz doldurarak Kuruma başvurur.
MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(1) Kurum yapılan başvuruları inceler, belgelerinde eksiklik bulunan başvuru sahibine bu eksiklikleri gidermesi gerektiği yazılı olarak bildirilir. Eksikliklerin, Kurum tarafından başvuru sahibine tebliğ edilmesini müteakip üç ay içerisinde tamamlanmaması halinde başvuru işlemden kaldırılır.
(2) Kullanım hakkı ücretinin ilgili hesaba yatırıldığını belgeleyen dekontun aslının veya Banka onaylı suretinin Kuruma sunulmasını müteakip başvuru sahibine usulüne uygun başvuruyu izleyen otuz gün içerisinde tahsis yapılır. Bununla birlikte, Kısa Numaralar başlıklı EK-A5'e istinaden yapılan numara tahsislerinde ek bilgi ve belgeye ihtiyaç duyulması ve benzeri hallerde, bu süre aşılabilir. Usulüne uygun başvuru, mevzuata uygun olarak eksiksiz başvuru yapılmış ve kullanım hakkı ücretinin ilgili hesaba yatırıldığını belgeleyen dekontun aslının veya Banka onaylı suretinin Kuruma sunulmuş olmasını kapsar. Başvurular usulüne uygun başvuru kapsamındaki bilgi ve belgelerin tamamlandığı ve bu kapsamdaki en son bilgi ve belgenin Kurum evrakına girdiği tarih sırasına göre öncelik sırası alır. Ancak, millî güvenlik ve kamu düzeni gerekleri ile acil durum ihtiyaçlarına öncelik verilir.
 
 
Source and full text:

0 yorum: