Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan

6 Şubat 2013 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 28551
YÖNETMELİK
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:
TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARININ
PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından gerçekleştirilen telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin usul ve esaslarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından gerçekleştirilen telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini, alınacak önlemleri, denetçilerin görevlerini ve yetkilerini, üretici ve dağıtıcıların yükümlülüklerini kapsar.

0 yorum: