TBMM Kararı

30 Ocak 2013 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 28544
TBMM KARARI
HABERLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜNE VE ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNE
YÖNELİK İHLALLERİN TESPİTİ VE ÖNLENMESİNE İLİŞKİN
TEDBİRLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA BİR MECLİS
ARAŞTIRMASI KOMİSYONU KURULMASINA
İLİŞKİN KARAR
Karar No. 1030 Karar Tarihi: 22.01.2013
Haberleşme özgürlüğüne ve özel hayatın gizliliğine yönelik ihlallerin tespiti ve önlenmesine ilişkin tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98’inci, İçtüzüğün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 17 üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip Üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına, Genel Kurulun 22.01.2013 tarihli 55’inci Birleşiminde karar verilmiştir.

0 yorum: