Serbest Avukatlardan Hizmet Salın Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

17 Ocak 2013 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 28531
YÖNETMELİK
Karar Sayısı : 2012/4096
Ekli “Serbest Avukatlardan Hizmet Satın Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 14/11/2012 tarihli ve 28704 sayılı yazısı üzerine, 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci ve 16 ncımaddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/12/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
SERBEST AVUKATLARDAN HİZMET SATIN ALINMASINA İLİŞKİN
USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idareler tarafından ulusal ve uluslararası yargı mercileri ile tahkim davalarında, hizmet satın alınması, hizmet satın alınacak serbest avukatların nitelikleri, görevleri, sorumlulukları, mali hakları ile takip ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci ve 16 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

0 yorum: