Numaralandırma Yönetmeliğinde Değişiklik/Amendments on Numbering Regulation

11 Ocak 2013 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 28525
YÖNETMELİK
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:
NUMARALANDIRMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 27/6/2009 tarihli ve 27271 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Numaralandırma Yönetmeliğinin geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 900 alan kodu altında sunulması gereken cinsel içerik ihtiva eden hizmetler hariç, bu Yönetmeliğin EK-A1’inin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen katma değerli elektronik haberleşme hizmetlerini sunma hakkına sahip işletmeciler, en geç 4/5/2013 tarihinden itibaren anılan hizmetleri belirlenen numara grupları üzerinden sunmakla yükümlüdür.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik 4/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

0 yorum: