ELEKTRONİK ÜRÜN SENEDİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

18 Ocak 2013 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 28532
YÖNETMELİK
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
ELEKTRONİK ÜRÜN SENEDİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 12/11/2011 tarihli ve 28110 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (a) ve (h) bentleri yürürlükten kaldırılmış, (e) bendinde geçen senedi ibaresinden sonra gelmek üzere (ELÜS) ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin altıncı fıkrasının üçüncü, dördüncü ve beşinci cümleleri ile yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
(2) Bakanlık,akdedilecek protokoller çerçevesinde, teknik bilgi ve uzmanlık isteyen konularda EKKdan her türlü desteği alabilir ve işbirliğinde bulunabilir.
MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında geçen , son beş yıl içinde KPDS'den en az (C) düzeyinde veya bu sınavlara denkliği kabul edilmiş bir sınavdan eşdeğer puan almış olması” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) Elektronik kayıt kuruluşunun yönetim kuruluna ilgili birim personeli arasından Bakanlıkça bir asil ve bir yedek üye atanır. Bakanlıkça atanan yönetim kurulu üyesinin görev süresi iki yıl olup, süre bitiminde yeniden atanabilir. Elektronik kayıt kuruluşunun faaliyetine başlayabilmesi için, bu hususa ilişkin düzenlemenin esas sözleşmede yer alması zorunludur.
MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin Geçici 1inci maddesinde geçen düzenlenebilir ibaresinden sonra gelmek üzere ve ürün senedi defteri tutulabilir ibareleri eklenmiştir.
MADDE 6 Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Geçici 2 nci ve Geçici 3 üncü maddeler eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 2 (1) Elektronik ürün senedi işlemlerinde; alıcı karşısında satıcı, satıcı karşısında alıcı konumuna geçerek piyasa katılımcılarının hak ve yükümlülüklerini teminat altına alan, işlemlerin eşleştirilmesi, işlem gören elektronik ürün senedinin teslimatı gibi işleri yürütmek üzere, yetkilendirilen ticaret borsası bünyesinde bir takas merkezi oluşturulur veya bu borsanın takas işlemlerinden doğan sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla takas hizmetleri konusunda faaliyet gösteren bir kuruluşla anlaşma yapılır.
GEÇİCİ MADDE 3 (1) 13/1/2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre faaliyet gösteren borsa ajanları, yetkilendirilen ticaret borsalarında bu Yönetmelik kapsamında aracılık faaliyeti yürütmeye yetkilidir.
MADDE 7 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
12/11/2011
28110

0 yorum: