ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI'ndan GEÇİŞ HAKKI YÖNETMELİĞİ

27 Aralık 2012 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 28510
YÖNETMELİK
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
SABİT VE MOBİL HABERLEŞME ALTYAPISI VEYA ŞEBEKELERİNDE
KULLANILAN HER TÜRLÜ KABLO VE BENZERİ GERECİN
TAŞINMAZLARDAN GEÇİRİLMESİNE
İLİŞKİN YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sabit ve mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerinde kullanılan her türlü kablo ve benzeri gerecin taşınmazlardan geçirilmesiyle ilgili geçiş hakkına, bu hakka ilişkin uygulanacak ücret tarifesine ve bu Yönetmelik kapsamındaki işlemlerin denetlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; sabit ve mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerinde kullanılan her türlü kablo ve benzeri gerecin taşınmazlardan geçirilmesiyle ilgili geçiş haklarını, bu haklara ilişkin ücret tarifelerini, bu Yönetmelikte belirtilen işlemlerin denetlenmesini ve geçiş hakkını kullanacak işletmeciler ile geçiş hakkı sağlayıcılarının yükümlülüklerini kapsar.
 
Source:

0 yorum: