SPK Tebliği

13 Aralık 2012 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 28496
TEBLİĞ
Sermaye Piyasası Kurulundan:
KAYDİLEŞTİRİLEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN
KAYITLARIN TUTULMASININ USUL VE ESASLARI HAKKINDA
TEBLİĞ (SERİ: IV, NO: 28)’DE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SERİ: IV, NO: 62)
MADDE 1 – 22/12/2002 tarihli ve 24971 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının
Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (Seri: IV, No: 28)’in 6 ncımaddesinin
ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
“Yabancı merkezi saklama kuruluşlarının MKK nezdinde açtıracakları söz konusu   
hesaplar hak sahibi bazında izlenmeyebilir. MKK, nezdinde hak sahibi bazında
izlenmeyecek şekilde hesap açmayı talep eden yabancı merkezi saklama   
kuruluşlarına ilişkin başvuruları Kurula iletir. Kurul bu başvuruları ülke bazında
değerlendirir.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.
 
 

0 yorum: