Kamu Düzeni ve Güvenliği Uzmanlığı Yönetmeliği

28 Aralık 2012 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 28511
YÖNETMELİK
Başbakanlık (Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı)tan:
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kamu düzeni ve güvenliği uzman ve uzman yardımcılığına atanacaklarda aranacak nitelikleri, giriş ve yeterlik sınavlarının şekli ve uygulanmasını, kamu düzeni ve güvenliği uzmanı ile kamu düzeni ve güvenliği uzman yardımcılarının yetiştirilme, çalışma usul ve esasları ile görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığında istihdam edilecek kamu düzeni ve güvenliği uzmanı ile kamu düzeni ve güvenliği uzman yardımcılarını kapsar.
 
Source:

0 yorum: