Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Geçiş Hakkı Yönetmeliğinin İptalne Dair Yönetmelik

27 Aralık 2012 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 28510
YÖNETMELİK
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:
ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNDE
GEÇİŞ HAKKINA DAİR YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 3/2/2010 tarihli ve 27482 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Elektronik Haberleşme Hizmetlerinin Yürütülmesinde Geçiş Hakkına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.

0 yorum: