Pazar Analizi Yönetmeliği

27 Kasım 2012 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 28480
YÖNETMELİK
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:
PAZAR ANALİZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler
Amaç ve kapsam
MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik haberleşme sektöründe etkin rekabet ortamının tesisi, korunması ve geliştirilmesini teminen gerçekleştirilen pazar analizlerine ve etkin piyasa gücüne sahip işletmecilere getirilebilecek yükümlülüklere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 6 ncı ve 7 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Source:
 

0 yorum: