e-Tebligat Yönetmelik Taslağı Görüşe Açıldı

 

ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Amaç ve kapsam

MADDE 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik ortamda yapılacak tebligatlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, kazaî merciler, 10/12/2003 tarihli
ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar, (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy hükmî şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü aracılığıyla yapılacak elektronik tebligatları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 -
(1) Bu Yönetmelik, 11/01/2011 tarihli ve 6099 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi ile değiştirilen 11/02/1959 tarihli ve sayılı 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 7/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 -
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Delillendirme hizmeti: e-
Tebligat süreçlerine ilişkin olayların hukuken geçerli delil oluşturacak şekilde ne zaman ve nasıl oluştuğunun, güvenli elektronik imza ve zaman damgası kullanılarak ispat edilmesi için yürütülen hizmetleri,

b) Delillendirme kayıtları: e
-Tebligat süreçlerine ilişkin olayların delil oluşturacak şekilde ne zaman ve nasıl oluştuğunun, güvenli elektronik imza ve zaman damgası kullanılarak ispat edilmesi için oluşturulan olay kayıtlarını,

c) e-Tebl
igat: Bu Yönetmelik kapsamına uygun olarak elektronik ortamda gönderilen tebligatı,

ç) e-
Tebligat adresi: İdare tarafından muhatap veya göndericiye verilen elektronik tebligata elverişli e-posta adresini,

d) e-
Tebligat etki alanı: e-Tebligat ile ilgili elektronik posta hesaplarının tümünün uzantı olarak işaret ettikleri aynı web adres alanını,

e) e-
Tebligat hizmeti: Bilişim sistemleri vasıtasıyla İdare tarafından muhataba verilen e-tebligat adresine iletilmek üzere, gönderici tarafından çıkarılan tebligatın, İdarece gönderilmesini ve bu iletinin muhataba elektronik ortamda delillendirilerek tesliminin sağlanması hizmetini,

f) e-
Tebligat mesajı: e-Tebligat mesajı: Tebliğ edilecek içerik veya diğer ekli dokümanlardan oluşan tebligat mesajının tümünün gönderici tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmış halini,

g) e-
Tebligat zarfı: e-Tebligat mesajını içeren, gönderici ve İdare tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmış ve zaman damgası eklenmiş paketi,

ğ) Güvenli elektronik imza: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nun 4 üncü maddesinde tanımlanan güvenli elektronik imzayı,

h)
İdare: Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünü,

ı) İşlem sertifikası: İdarenin hizmetlerine ilişkin işlem veri
lerini imzalamak için kullandığı elektronik sertifikayı,

i) Olay
kayıtları: İdare tarafından e-tebligat hizmetinin verilmesi esnasında meydana gelen ve mevzuat gereği kaydının tutulması zorunlu olan tüm bilişim sistemi işlem kayıtlarını,

j)
MERSİS: Ticaret sicili kayıtlarını da içeren, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ve yönetilen Merkezi Sicil Kayıt Sistemini,

k)
MERSİS No: MERSİS tarafından Ticaret Siciline kayıtlı tüzel kişilere verilen tekil numarayı,

l)
Zaman damgası: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nun 3 üncü maddesinde tanımlanan zaman damgasını,

m)
Kanun: 19.02.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nu,

n)
UYAP Bilişim Sistemi: Adalet hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla oluşturulan bilişim sistemini,

ifade eder.

e-Tebligat hizmetlerinin yerine getirilmesinde uyulacak ilkeler

MADDE 4 -
(1) e-Tebligat hizmetleri yerine getirilirken aşağıdaki temel ilkelere uyulur:

a) Bilgi güvenliği sağlanır.

b) Kişisel verilerin korunması için gerekli tedbirler alınır.

c) Birlikte çalışabilirlik ilkelerine riayet edilir.

ç) Hizmet kalitesi sağlanır.

d) Uluslararası standartlar dikkate alınır.

İKİNCİ BÖLÜM

e-
Tebligat ile İlgili Genel Hükümler

e-
Tebligat hizmet sağlayıcısı

MADDE 5 -
(1) Kanunun başka türlü emretmediği durumlarda, e-tebligat sistemini kurmak ve işletmek üzere yetkili kılınmış idare, e-tebligat hizmetini sağlar.

Muhatap

MADDE 6 -
(1) e-Tebligat hizmetinden, Kanunda elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu tutulan, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler zorunlu, diğer tüzel ve gerçek kişiler ise isteğe bağlı olarak yararlanır.

(2) Kendisine zorunlu olarak elektronik yolla tebligat yapılması gereken muhataba, e
-tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır. Bu tebligatta ayrıca, müteakip tebligatların elektronik ortamda yapılacağı, e-tebligat yapılması zorunlu olan muhatabın, bildirim tarihinden başlamak üzere onbeş gün içinde İdareden e-tebligat adresi alması gerektiği hususu tebligat üzerine şerh verilir.

(3) e-
Tebligat yapılması zorunlu olan muhataplar, yetkili makam tarafından yapılacak bildirimden itibaren onbeş gün içinde e-tebligata elverişli bir elektronik posta adresi edinir.

(
4) Şirketler elektronik tebligatları kabul edecekleri elektronik posta adreslerini, bu adresleri edinmelerinden itibaren en geç bir ay içinde ticaret sicil gazetesinde yayımlar.

(5
) İdare, e-tebligat adresi kullanması isteğe bağlı olan muhatabın belirli zaman dilimlerinde e-tebligat hizmeti almayı istememesi halinde, muhatabın fiziki tebligata elverişli adresini bildirmesi kaydıyla, geçici olarak e-tebligat hizmetini askıya alır. İdare, geçici olarak askıya alınan e-tebligat adresine gönderim yapılmak istendiğinde muhatabın fiziki tebligat adresini göndericiye bildirir.

(6) Kanuna göre kendisine e-
tebligat gönderilmesi isteğe bağlı olan muhatabın, göndericiye bildirdiği adresin, e-tebligata elverişli olmaması halinde, muhataba, Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır. Bu durumda, gönderilecek tebligata, muhatabın bildirmiş olduğu adresin, e-tebligata elverişli olmadığına ilişkin şerh düşülür.

(7
) Tutuklu, hükümözlü yahut hükümlülerin, cezaevine girişlerinde, varsa e-tebligat adreslerinin e-tebligatlar yönünden askıya alınması işlemi, cezaevi idaresince UYAP Bilişim Sistemi üzerinden yapılır.

e-
Tebligat hizmetine başvuru

MADDE 7 -
(1) e-Tebligat hizmetinden yararlanmak isteyen kişiler İdareye başvurur.

(2) Başvuruda bulunan gerçek kişilerin kimlik doğrulaması Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi gibi resmi kimlik belgeleri vasıtasıyla yapılır. Gerçek kişiler için, başvuru esnasında Türkiye Cumhuriyeti
Kimlik Numarası, başvuranın adı, soyadı, doğum tarihi, adresi, kısa mesajla bilgilendirmeye yarar sabit veya cep telefon numarası, faks numarası, diğer elektronik posta adresi bilgilerini içeren Ek–1 formu doldurulur.

(3) Başka bir kişi adına başvuruda bulunan gerçek kişilerde, ayrıca e
-tebligat adresi başvurusu için özel yetki veren vekâletname veya kanuni temsilciliği gösteren belge aranır.

(4) Tüzel kişiler, kanuni temsilcisi vasıtasıyla, MERSİS numarası ile başvurur, kanuni
temsilcinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ile adı soyadı bilgilerini içeren Ek–2 formu doldurulur. Tüzel kişiler adına başvuruda bulunan kişi vekil ise, e-tebligat başvurusu için ayrıca özel yetki içeren vekâletname istenir.

(5) e-
Tebligat yapılması zorunlu olan muhatap adına, resmi dairelerde ve yargı birimlerinde yapılan işlemlerde MERSİS numarası bildirilmek zorundadır.

(6) e-
Tebligat adresi, başvuruda bulunan kişilere İdare tarafından verilir. Ek-1 ve Ek-2 formlarına, başvurana verilen e-tebligat adresi yazılır ve formlar başvuran ile İdare yetkilisi tarafından imzalanır. Ayrıca başvuran, e-tebligat adresinin verilmesi sırasında, e-tebligat adresinin kullanımı, e-tebligat adresi sahibinin hakları ve yükümlülükleri, tebliğ evrakının ne kadar süreyle sistemde tutulacağı gibi konular hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirilir.

(7
) Gerçek ve tüzel kişiler güvenli elektronik imza vasıtasıyla bu madde kapsamında e-tebligat adresi almak için elektronik ortamda başvuru yapabilir. İlgili formlar güvenli elektronik imza ile imzalanabilir ve elektronik ortamda muhataba gönderilebilir.

Gönderici tarafından e
-tebligatın gönderilmesi

MADDE 8 -
(1) Gönderici, e-tebligatı, güvenli elektronik imzalı olarak, İdare tarafından sunulan e-tebligat posta hesabı vasıtasıyla gönderir.

İdare tarafından
e-tebligatın alınması ve muhataba iletilmesi

MADDE 9 -
(1) e-Tebligat, gönderici tarafından muhataba ulaştırılmak üzere e-tebligat zarfı ile zarflanır, güvenli elektronik imza ile imzalanır ve İdareye iletilir.

(2) Kendisine e-
tebligat zarfı ulaşan İdare, bu zarfa zaman damgası ekleyerek güvenli elektronik imza ile zarfı imzalar ve muhatabın e-tebligat adresine iletir.

(3) Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

(4) İdare, muhatabın adresine e
-tebligatın iletilip iletilmediğine ve gecikme oluşmuşsa bu gecikmeye ilişkin kayıtlar da dahil tüm süreçlerin olay kayıtlarını tutar, bu bilgileri sistem vasıtasıyla göndericiye derhal bildirir.

(5) Olay kayıtları günde en az bir defa olmak üzere zaman damgası eklenerek güvenli elektronik imza ile imzalanır ve erişilebilir şekilde arşivlerde otuz yıl süre ile saklanır.

(6) Yönetmelik kapsamında olay kayıtlarından farklı olarak delillendirilmesi gereken süreçler zaman damgası eklenerek güvenli elektronik imza ile imzalanır ve erişilebilir şekilde arşivlerde otuz yıl süre
ile delillendirme kaydı olarak saklanır.

(7) İdare kendisinden talep edilmesi halinde e
-tebligata ilişkin delil kayıtlarını yetkili mercilere elektronik ortamda sunmakla ve bu amaçla oluşturacağı sistemi hazır tutmakla yükümlüdür.

(8) Resmi tatil ve adli tatilde yapılacak e
-tebligatlarda sürenin başlangıcına ilişkin olarak Kanunda yer alan hükümler esas alınır.

Muhatabın diğer usullerle bilgilendirilmesi

MADDE 10-
(1) Muhatap tarafından İdareye iletişim için diğer bir elektronik posta adresi bildirilmişse, bu adrese, e-tebligatın ulaştığı anda bilgilendirme mesajı gönderilir.

(2) Muhatap tarafından İdareye iletişim için kısa mesaj alma özelliği olan telefon numarası bildirilmişse, muhatap tarafından talep edilmesi halinde ve ücreti muhataba ait olmak üzere bu telefon numarasına İdare tarafından e
-tebligat bilgilendirme mesajı gönderilir.

(3) Bu madde kapsamındaki bilgilendirmelerin yapılamamış olması tebligat süresini etkilemez. Bu madde kapsamındaki bilgilendirmelerin İdareden kaynaklanmayan sebeplerle yapılamamasından İdare sorumlu tutulmaz.

(4) Muhatabın diğer usullerle bilgilendirilmesine ilişkin olay kayıtları İdare tarafından
tutulur.

İdare tarafından kullanılacak işlem sertifikasında bulunması gerekli
hususlar

MADDE 11-
(1) İşlem sertifikasında, İdareye ait bilgiler ve İdare adına e-tebligat mevzuatında belirtilen işlemleri yapmaya kimin yetkili olduğu hususuna yer verilir.

Muhatabın e
-tebligatı alma usulü

MADDE 12 –
(1) Muhatap e-tebligat hesabına güvenli elektronik imzasını kullanarak da erişebilir.

(2) İdare e
-tebligatı sadece bu tebliği almaya yetkili olan kişiye ulaştırmayı garanti eder. Tebliği almaya yetkili kişinin, kimlik doğrulaması İdare tarafından yapılır.

(3) Vekile veya kanuni temsilciye yapılacak e
-tebligatlarda, Kanun hükümlerine uygun olarak 2 nci fıkra hükümleri uyarınca işlem yapılır.

e-
Tebligat hizmetinin kullanıma kapatılması

MADDE 13 -
(1) İsteğe bağlı olarak e-tebligat hizmetinden yararlanan ve bu hizmetin kullanıma kapatılmasını talep eden kişiler İdarenin merkez müdürlüklerine başvurur. Başvuruda bulunan gerçek kişilerin kimlik doğrulaması Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi gibi resmi kimlik belgeleri vasıtasıyla yapılır. Gerçek kişiler için başvuru, Ek–3 sayılı form doldurularak yapılır. İdare tarafından hizmetin kullanıma kapatıldığına dair şerh bu forma işlenerek başvuru sahibine imzalatılır.

(2) Başka bir kişi adına iptal başvurusunda bulunan gerçek kişilerin başvuruları esnasında özel yetki içeren vekâletname aranır.

(3) Tüzel kişiler için iptal başvurusunda Ek
4 sayılı form doldurulur. İdare tarafından hizmetin kullanıma kapatıldığına dair şerh bu forma işlenerek başvuru sahibine imzalatılır.

(4) Kamu kurum ve kuruluşları e
-tebligat alma hizmetinin kullanıma kapatılması başvurusunu idareye yazılı olarak iletirler. Yapılan başvuruda, e-tebligat adresinin hangi birim adına ve hangi yetkili personel tarafından kullanıldığı da belirtilir.

(5) Hizmetin kullanıma kapatılması başvurusu elektronik imza kullanılarak elektronik ortamda da yapılabilir. Bu durumda, Ek
-3 ya da Ek-4 sayılı form başvuru sahibi tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanır. İdare tarafından kapatmaya ilişkin olay kaydı elektronik ortamda saklanır.

(6) Yukarıdaki fıkralara uygun olarak kullanıma kapatılan elektronik tebligat adresleri,
e-tebligat hizmeti alanlar listesinden derhal silinir ve e-tebligat adresinin kullanıma kapatıldığı edildiği zaman, zaman damgası ile kayıt altına alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

e-
Tebligat ile İlgili İdare’nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

İdarenin e-tebligat hizmeti ile ilgili görev ve yetkileri

MADDE 14 –
(1) İdare, hizmet sağlayıcısı olarak Kanunun e-tebligata ilişkin hükümlerine ve bu Yönetmeliğe uygun olarak göndericiler tarafından iletilen tebligatları, muhataplarına elektronik ortam vasıtasıyla tebliğ eder.

(2) İdare, e
-tebligat hizmeti sırasında oluşturulan delil kayıtlarını tutar ve mevzuatta belirlenen süreler içinde saklamak suretiyle delillendirme hizmetini yerine getirir.

(3) İdare, e
-tebligat hizmetini yürütmek için muhataplar tarafından kendisine bildirilen verileri, e-tebligat hizmeti haricinde herhangi bir maksatla kullanamaz ve üçüncü kişilerle paylaşamaz. İdare bu verilerin güvenli bir şekilde saklanmasından münhasıran sorumlu olup, mevzuat gereğince saklanmasına ihtiyaç kalmayan verileri imha eder.

(4) e-
Tebligat hizmeti sağlama sözleşmesinin yapılması, verilerin üçüncü kişilere nakline muhatabın rıza göstermesi şartına bağlanamaz. Elektronik ortamda tebliğ edilen evrakın aslı veya içeriğinin üçüncü kişilere verilmesi konusunda anlaşma yapılamaz.

(5) İdare tebliğ edilecek belgeleri muhataba teslim etmek üzere tesl
im almak, istendiğinde saklama süresi içinde erişime hazır halde bulundurmakla yükümlüdür.

(6) İdare e
-tebligatı gönderici tarafından iletilmesi tarihinden bir gün sonra başlamak üzere iki ay süresince erişime hazır tutar. Muhatap ile İdare arasında aksine bir sözleşme yok ise bu sürenin sonunda tebligata konu içerik silinir.

(7) İdare muhataba ve göndericiye
, e-tebligat hizmetine ilişkin isteğe bağlı ek hizmetler verebilir.

(8) e-
Tebligat hizmetinin yerine getirilmesi esnasında görev alan kişilerin sorumluluğu ile ilgili olarak Kanun hükümleri uygulanır.

(9)
Kendisine zorunlu olarak elektronik yolla tebligat yapılması gereken ancak e-tebligat adresi edinmeyen muhatapların MERSİS’te kayıtlı olan tebligat adreslerine, e-tebligat adresi edinmeleri için başvuruda bulunmaları konusunda bildirim yapılması ilgili Bakanlığın/Kuruluşun (Ticaret Bakanlığı veya Ticaret Sicil Müdürlükleri) sorumluluğundadır.

e-
Tebligat hizmetlerinin faturalandırılması

MADDE 15-
(1) İdare, bu Yönetmelikte sayılan hizmetlerin karşılığında alacağı bedele ilişkin fiyat tarifesini Kanun hükümleri çerçevesinde belirleyerek resmî internet sayfasında duyurur.

(2) e-
Tebligat hizmetlerinden yararlanan kurum, kuruluş ve kişiler, birinci fıkra kapsamında belirlenecek olan bedeli, İdareye öder.

Denetim

MADDE 16 -
(1) İdare, e-tebligat ve delillendirme hizmetlerinin sunulması sırasında, teknik açıdan hizmetlerin mevzuata, uluslararası standartlara ve bilgi güvenliğine uygunluğu bakımından kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarına ilişkin denetim hükümlerine tabidir.

(2) İdare, denetim sırasında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu görevlilerinin denetimle ilgili ve sınırlı olmak üzere talep ettiği her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdür. Denetim sırasında İdare, e
-tebligat bilişim sisteminden sorumlu personelini denetim mahallinde hazır bulundurabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 17 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 -
(1 ) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

0 yorum: