ELEKTRONİK İMZA-TEBLİĞ

18 Aralık 2010 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 27789

TEBLİĞ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

ELEKTRONİK İMZA İLE İLGİLİ SÜREÇLERE VE TEKNİK KRİTERLERE

İLİŞKİN TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 6/1/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ’in “Algoritmalar ve Parametreler” başlıklı 6 ncı maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yukarıda belirtilen algoritmalar ve parametreler 31/12/2011 tarihine kadar geçerlidir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.

1 yorum:

M. Kani HACIPAŞAOĞLU dedi ki...

Konu kapsamında, 02 Aralık 2004 tarihli ve 25658 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2004/8125 sayılı Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar hakkındaki halen yürürlükte olan Yönetmelik e-imza ve m-imzayı kapsayacak şekilde yeniden taslak olarak hazırlanmış; Başbakanlık tarafından 31 Aralık 2010 tarihine kadar kurumların görüşüne sunulmuş olup 30 Aralık 2011 tarihinden itibaren de zorunlu olarak kullanılacağı bildirilmiştir.
Bilgilerinize.