Ankara Barosu Bilişim ve Hukuk Dergisi

(Ülkemizde bilişim ve bilişim teknolojisi hukukuna özel bir önem atfeden ve bu konuda yıllardır takdire şayan çalışmalar yürüten Ankara Barosu, "Bilişim ve Hukuk" dergisi ile de Türkiye'deki önemli bir açığı kapatmaktadır.

Derginin Ocak-Mart 2009 dönemini kapsayan 10. sayısının konusu e-Sağlık Kayıtları ve Mahremiyet'e ayrılmıştır. Bu kapsamda benim yazdığım "Avrupa'dan Bir Haber ve Çevreci Bilişm Teknolojisi Hukuku (Green IT Law) Konsepti" başlıklı makale dışında, Erdem Akyazılı'nın "Elektronik Sağlık KAyıtlarının Hukuk Mahkemesinde Delil Olarak Değerlendirilmesi"; Mahir Ülgü'nün "e-Sağlık ve Kişisel Sağlık Verilerinin Standardizasyonu"; Nilgün Başalp'in "Kişisel Verilerin İnternette Açıklanması Üzerine Bir Avrupa Topluluğu Adalet Divanı Kararı: Kişisel Verilerin ve Özellikle Sağlık Verilerinin İnternette Açıklanması 95/46 Sayılı Yönergenin Uygulama Alanına Girer mi?" başlıklı yazılarını ve nihayet sevgili Cüneyd'in (ER) "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Elektronik Sağlık Kayıtları ve Özel Hayatın Gizliliği" başlıklı makalesini bulabilirsiniz.(Bu sayıdan itibaren bilişim ve bilişim teknolojisi hukuku ile ilgili kitapların da tanıtımının yapıldığı Bilişim ve Hukuku Dergisi için Ankara Barosu ile irtibata geçebilirsiniz.

Bilgi Çağı, Avukatlık Mesleği ve Reklam Yasağı Yönetmeliği

Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği'nin "İnternet" kenar başlıklı 9. maddesini, konu ile ilgili yorumlarımı içeren yazımı yayınlayıncaya kadar dikkatlerinize sunmak istiyorum:

Internet
Madde 9 — Bu Yönetmelik kapsamında olanlar, internet dahil, teknolojinin ve bilimin olanak tanıdığı her tür ortamda avukatlık mesleğinin onur ve kurallarına, avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen "Avukatlık Meslek Kuralları"na aykırı olmayacak şekilde kendisini ifade etme hakkına sahiptir.
Mesleki faaliyetlerini internet üzerinden sürdürmek, müvekkillerini bilgilendirmek, mesleki makalelerini ve bilimsel çalışmalarını yayınlamak amacıyla yalnızca [av.tr] uzantılı internet sitesi açabilir. Tabelada, basılı evraklarında ve internet sitesinde sadece av.tr uzantılı veya Türkiye Barolar Birliğinin ya da bağlı bulunduğu barosunun verdiği e-posta adreslerini kullanabilir. Internet sitesi üzerinden mesleki faaliyetini yürütürken avukatlık mesleğinin onur ve kurallarına, avukat unvanının gerektirdiği saygı ve güvene aykırı olmamak şartı ve gerekli güvenlik tedbirlerini alarak sır saklama yükümlülüğüne uygun davranmak kaydı ile internet’in kendine özgü araçlarını ve sadece ilgili kişinin ulaşabileceği, şifre-algoritma ile korunan internet sitesinin geri planında kişiselleştirilmiş "sanal ofis" benzeri uygulamaları kullanabilir. Bu uygulamalar ilgilisinin dışındakilerin kullanımına açılamaz.
Bu Yönetmelik kapsamında olanlar açacakları internet sitelerinde;
a) Site sahibi ya da sahiplerinin adı soyadı varsa akademik unvanı, avukatlık ortaklığı ise tescil unvanı, avukatlık bürosu ise büro unvanı, fotoğrafı, Türkiye Barolar Birliği ve baro sicil numaraları, mesleğe başlama tarihi, mezun oldukları üniversite, bildikleri yabancı dil, mesleki faaliyetin yürütüldüğü büro adresi, telefon ve faks numaraları, e-posta adresi gibi bilgilerin bulunmasını sağlar,
b) İş sağlama amacına yönelik olmamak ve meslektaşlarıyla haksız rekabete yol açmamak kaydıyla internet sitelerini arama motorlarına kayıt ederken anahtar kelime (keyword) olarak; "adı ve soyadı", "avukatlık ortaklığı unvanı","avukatlık bürosu unvanı", "bulunduğu şehir ve kayıtlı oldukları baro" "avukat, hukuk, hukukçu, adalet, savunma, iddia, eşitlik, hak" dışında bir sözcük ya da tanıtım tümcesi kullanamaz,
c) İş sağlama amacına yönelik ve meslektaşlarıyla haksız rekabete yol açacak şekilde, internet kullanıcılarını kendi sitesine veya kendi sitesinden bir başka siteye yönlendirecek internet kısa yolları kullanamaz, kullanılmasına izin veremez ve reklam veremez ve alamaz.